טבלת נוכחות

שמות בסוגריים : היעדרות

– שמות עם קו תחתון : השלמה  – שיבוץ חד פעמי

חום – מפגשים עתידיים
כחול – מפגשים שכבר התקיימו
כתב מוטה – ממתינים

אהובה

יוםתאריךששששש-שששששששששששששששששששששששששבהמתנה
         
שלישי בוקר22.10.19שמוליקראובןדב(מירה)ציפי  
רביעי בוקר23.10.19(דניאלה)ריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב23.10.19נועה(דן)(רקפת)דביחיים  
שישי בוקר25.10.19יעל גגילהיוסיאנהרחל ד.  
         
שני בוקר28.10.19רעות ש.חדוהאורייגאל   
שלישי בוקר29.10.19דוד מ.חוה(סילביה)אילראובן  
רביעי בוקר30.10.19דניאלהריקימשה(ישראל)אליאהובה  
רביעי ערב30.10.19דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר1.11.19יעל גגילהיוסייהודית(רחל ד).  
         
שני ערב4.11.19עופרהאיציקחזקיהמקסים  נימה1
שלישי בוקר5.11.19שמוליק(ראובן)דבמירהציפייגאל 
רביעי בוקר6.11.19דניאלהריקימשהאהובה(רחל צ.)ישראל 
רביעי ערב6.11.19(נועה)דןרקפתדביחיים  
שישי בוקר8.11.19יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ  
         
שני בוקר11.11.19רעות ש.חדוהאורייגאל  
שלישי בוקר12.11.19דוד מחוהסילביהאיל שנמאיר  
רביעי בוקר13.11.19דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב13.11.19(דרור)אביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר15.11.19יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני ערב18.11.19עופרהאיציקחזקיהמקסים  נימה 2
שלישי בוקר19.11.19שמוליקראובןדבמירהציפי  
רביעי בוקר20.11.19דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב20.11.19נועהדןרקפתדביחיים  
שישי בוקר22.11.19יעל גגילהיוסיאנה(איל שפ)  
         
שני בוקר25.11.19(רעות ש.)חדוהאורייגאלחוה  
שלישי בוקר26.11.19דוד מחוה(סילביה)איל שנמאיר  
רביעי בוקר27.11.19דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב27.11.19דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר29.11.19יעל גגילהיוסייהודית(רחל ד.)איל שפ 
         
שני ערב2.12.19עופרהאיציקחזקיהמקסים  נימה 3
שלישי בוקר3.12.19שמוליק(ראובן)דבמירהציפי  
רביעי בוקר4.12.19דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב4.12.19נועהדןרקפתדביחיים  
שישי בוקר6.12.19יעל גגילהיוסיאנהרחל ד.איל שפ 
         
שני בוקר9.12.19רעות ש.חדוהאורי(יגאל)   
שלישי בוקר10.12.19דוד מחוהאהובהאיל שנמאיר  
רביעי בוקר11.12.19דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב11.12.19דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר13.12.19יעל גגילהיוסי(יהודית)(רחל ד.)איל שפאילן בלאסן
         
שני ערב16.12.19עופרהאיציקחזקיהמקסים  נימה 4
שלישי בוקר17.12.19שמוליקראובןדבמירהציפי  
רביעי בוקר18.12.19דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב18.12.19נועהדןרקפתדביחיים  
שישי בוקר20.12.19יעל גגילהיוסיאנה   
         
שני בוקר23.12.19רעות ש.חדוהאורי(יגאל)  חנוכה
שלישי בוקר24.12.19דוד מחוהמנשה(איל שנ)מאיר חנוכה
רביעי בוקר25.12.19(דניאלה)ריקימשהישראל(אלי)אלהחנוכה
רביעי ערב25.12.19(דרור)(אבי)(קרול)(עובד)(תמיר) חנוכה
שישי בוקר27.12.19יעל גגילהיוסייהודית(רחל ד.)איל שפחנוכה
         
שני ערב30.12.19מקסיםחדוהיוניחזקיה  אינטרסיה1
שלישי בוקר31.12.19שמוליקראובןדברותיציפי  
רביעי בוקר1.1.20(דניאלה)ריקימשהאהובהרחל צ.אלי 
רביעי ערב1.1.20נועה(דן)רקפתדביחייםמנשה 
שישי בוקר3.1.20יעל גגילהיוסיאנהאבי  
         
שני בוקר6.1.20רעות שחדוהאורייגאל   
שלישי בוקר7.1.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ   
רביעי בוקר8.1.20(דניאלה)ריקי(משה)ישראלאליציפי 
רביעי ערב8.1.20(דרור)אביקרולעובדתמירדן 
שישי בוקר10.1.20יעל גגילהיוסייהודית(רחל ד.)איל שפ 
         
שני ערב13.1.20מקסיםחדוהיוניחזקיה  אינטרסיה2
שלישי בוקר14.1.20שמוליקראובןדברותי(ציפי)אלי 
רביעי בוקר15.1.20(דניאלה)ריקי(משה)אהובה(רחל צ.)ציפיישראל
רביעי ערב15.1.20נועהדןרקפתדביחיים  
שישי בוקר17.1.20יעל גגילהיוסיאנהרחל ד.  
         
שני בוקר20.1.20רעות ש.חדוהאורייגאלאיל שפ.  
שלישי בוקר21.1.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ   
רביעי בוקר22.1.20דניאלהריקי(משה)(ישראל)(אלי)ציפירחל צ.
רביעי ערב22.1.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר24.1.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שלישי בוקר28.1.20שמוליקראובןדברותי(ציפי)מאיר 
רביעי בוקר29.1.20דניאלהריקי(משה)אהובהרחל צ.ישראל 
רביעי ערב29.1.20נועהדן(רקפת)דביחיים  
שישי בוקר31.1.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שני בוקר3.2.20רעות ש.חדוהאורייגאל   
שלישי בוקר4.2.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ   
רביעי בוקר5.2.20דניאלהריקימשה(ישראל)אלי  
רביעי ערב5.2.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר7.2.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שלישי בוקר11.2.20שמוליקראובןדברותיציפי  
רביעי בוקר12.2.20דניאלהריקימשה(אהובה)רחל צ.ישראל 
רביעי ערב12.2.20נועהדןרקפתדביחיים  
שישי בוקר14.2.20יעל גגילהיוסי(אנה)איל שפ.  
         
שני בוקר17.2.20(רעות ש.)(חדוה)אורייגאלמירהציפי 
שלישי בוקר18.2.20דוד מ.חוה(מירה)איל שנציפי  
רביעי בוקר19.2.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב19.2.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר21.2.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני ערב24.2.20חזקיהעומרימקסיםירון מבואלרוטר
שלישי בוקר25.2.20שמוליק(ראובן)דב(רותי)(ציפי)(ישראל)חוה
רביעי בוקר26.2.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב26.2.20נועה(דן)רקפתדביחיים  
שישי בוקר28.2.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שני בוקר2.3.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלדבי-9
משה-11
רחל צבחירות
שלישי בוקר3.3.20דוד מ.(חוה)(מירה)איל שנרעות ש.  
רביעי בוקר4.3.20דניאלהריקימשה(ישראל)אליציפי 
רביעי ערב4.3.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר6.3.20יעל ג(גילה)יוסייהודית(רחל ד.)  
         
שלישי בוקר10.3.20שמוליקראובןדברותיציפי פורים
רביעי בוקר11.3.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב11.3.20נועהדןרקפת(חיים)יגאל  
שישי בוקר13.3.20יעל ג-גילה-יוסי-(אנה)(איל שפ.)הפסקתחשמל
         
שני בוקר16.3.20רעות ש.חדוהאורייגאלמשה  
שלישי בוקר17.3.20(דוד מ.)(חוה)מירהאיל שנריקיחדוה 
הפעילותבביתהמלאכההושעתהבשלמשברהקורונה  
         
חזרהלפעילותסדירהביום ג'19.5.20    
         
         
שלישי בוקר19.5.20(שמוליק)(ראובן)דב(ציפי)מירהאורי 
רביעי בוקר20.5.20דניאלהריקימשה(אהובה)(רחל צ.)אלי 
רביעי ערב20.5.20נועהדןרקפת?חיים   
שישי בוקר22.5.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שני בוקר25.5.20רעות ש.חדוהאורייגאל   
שלישי בוקר26.5.20(דוד מ.)חוה(מירה)(רותי)רינתמיכל 
רביעי בוקר27.5.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב27.5.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר29.5.20(יעל ג)(גילה)(יוסי)(יהודית)(רחל ד.)שבועותאין סדנא
         
שלישי בוקר2.6.20שמוליק(ראובן)דב(ציפי)מיכל  
רביעי בוקר3.6.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב3.6.20נועהדןרקפתחייםמרינה  
שישי בוקר5.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר8.6.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר9.6.20(דוד מ.)חוהמירהרותי   
רביעי בוקר10.6.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב10.6.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר12.6.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שלישי בוקר16.6.20שמוליקראובןדב(ציפי)איל שנ  
רביעי בוקר17.6.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב17.6.20נועהדן(רקפת)חייםזאב  
שישי בוקר19.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר22.6.20רעותחדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר23.6.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר24.6.20דניאלהריקימשהישראלאהובה  
רביעי ערב24.6.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר26.6.20יעל גגילהיוסיאנה(איל שפ.)נועה 
         
שני ערב29.6.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 1
שלישי בוקר30.6.20שמוליקראובן(דב)ציפיאיל שננועה 
רביעי בוקר1.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב1.7.20נועהדןרקפתחייםמרינה  
שישי בוקר3.7.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר6.7.20רעות.חדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר7.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר8.7.20דניאלהריקימשהישראל(אהובה)  
רביעי ערב8.7.20(דרור)(אבי)קרולׂעובד(תמיר)
אסף
נועהיגאל
שישי בוקר10.7.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ  
         
שני ערב13.7.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 2
שלישי בוקר14.7.20שמוליקראובןדבציפיאיל שנ  
רביעי בוקר15.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב15.7.20נועהדןרקפתחיים(מרינה)קרול 
שישי בוקר17.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר20.7.20רעותחדוהאורייגאל(מיכל)  
שלישי בוקר21.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר22.7.20דניאלהריקימשהישראלאהובה  
רביעי ערב22.7.20דרוראבי(קרול)עובדתמירמרינה 
שישי בוקר24.7.20יעל ג.גילהיוסיאנהאיל שפ  
 ראשון בוקר26.7.20 ישראל מירה אורי משה יגאל   
שני ערב27.7.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 3
שלישי בוקר28.7.20שמוליק(ראובן)דבציפיאיל שנדן  
רביעי בוקר29.7.20(דניאלה)ריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב29.7.20(נועה)דן(רקפת)חייםמרינהתמירקרול 
שישי בוקר31.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.  
      
         
 יציאהלפגרתקיץ     
    חופשנעים   
         
חזרהלפעילותב –13.10.20ביוםשלישיבסדנת הבוקר