טבלת נוכחות לשנת תשפ"א

2020/2021
שמות בסוגריים : היעדרות

– שמות עם קו תחתון : השלמה  – שיבוץ חד פעמי

חום – מפגשים עתידיים
כחול – מפגשים שכבר התקיימו
כתב מוטה – ממתינים

היהמעודכן18.12

יוםתאריך
שלישי בוקר13.10.20שמוליקראובןדברותיציפימבוטלקורונה
רביעי בוקר14.10.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.מבוטלקורונה
רביעי ערב14.10.20עובדדןתמיראסףרועימבוטלקורונה
שישי בוקר16.10.20יעל גגילהיוסיאנה שפילברגמבוטלקורונה
שני בוקר19.10.20רעות ש.חדוהאורייגאלמיכלמבוטלקורונה
שלישי בוקר20.10.20דוד מ.חוהמירהאילרותםמבוטלקורונה
רביעי בוקר21.10.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלימבוטלקורונה
רביעי ערב21.10.20דרוראביקרולחייםמרינהמבוטלקורונה
שישי בוקר23.10.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.מבוטלקורונה
שלישי בוקר27.10.20שמוליקראובןדברותיציפימבוטלקורונה
רביעי בוקר28.10.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.מבוטלקורונה
רביעי ערב28.10.20עובדדןתמיראסףרועימבוטלקורונה
שישי בוקר30.10.20יעל גגילהיוסיאנהשפילברגמבוטלקורונה
שני בוקר2.11.20רעות ש.חדוהאורייגאלמיכלמבוטלקורונה
שלישי בוקר3.11.20דוד מחוהסילביהאיל שנרותםמבוטלקורונה
רביעי בוקר4.11.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלימבוטלקורונה
רביעי ערב4.11.20דרוראביקרולחייםמרינהמבוטלקורונה
שישי בוקר6.11.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.מבוטלקורונה
שני ערב30.11.20שמעוןלאהגבריאלהבינימין נימה 1
שלישי בוקר1.12.20שמוליקראובןדברותיציפימבוטלקורונה
רביעי בוקר2.12.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.מבוטלקורונה
רביעי ערב2.12.20עובדדןתמיראסףרועימבוטלקורונה
שישי בוקר4.12.20יעל גגילהיוסיאנה(שפילברג)יהודית
שני ערב7.12.20שמעוןלאהגבריאלהבינימיןנימה 2
שלישי בוקר8.12.20דוד מחוהמירהאיל שנרותם
רביעי בוקר9.12.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלי
שישי בוקר11.12.20יעל גגילהיוסי(יהודית)רחל ד.מרינה
  
שני בוקר14.12.20קרולחדוהאורייגאלמיכל
שלישי בוקר15.12.20שמוליקאלידבחוהציפי
רביעי בוקר16.12.20דניאלהמשהישראל(רחל צ.)
שישי בוקר17.12.20יעל ג(גילה)יוסיאנה
שני ערב21.12.20(שמעון)(לאה)גבריאלהבינימיןנימה 3
שלישי בוקר22.12.20דוד מרעותמירהאיל שנרותם
רביעי בוקר23.12.20דניאלהרקפתמשהאהובה(אלי)
שישי בוקר25.12.20יעל גגילהיוסייהודית(רחל ד.)מרינה
סגר 3סגר 3סגר 3
רביעי בוקר10.2.21דניאלהחדוהמשה(ישראל)רחל צ.אורי
שישי בוקר12.2.21יעל גגילהיוסי(אנה)מרינה
שני ערב15.2.21שמוליק אברמוביץדיקלה פחימהאירית אסארוטר
שלישי בוקר16.2.21(דוד מ)רעות(מירה)(איל שני)רותםישראל
רביעי בוקר17.2.21דניאלה(רקפת)משהאהובהאלי
שישי בוקר19.2.21יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שני בוקר22.2.21קרולדרוראורייגאלמיכל
שלישי בוקר23.2.21שמוליקסילביהדבחוהציפי
רביעי בוקר24.2.21דניאלהחדוהמשהישראלרחל צ.
שישי בוקר26.2.21יעל גגילהיוסי(אנה)(מרינה)יהודיתאבי
שני ערב1.3.21שי זנדמןנצן אילספיר מידןנימה 1
שלישי בוקר2.3.21(דוד מ.)רעותמירהאיל שנרותםעופרה
רביעי בוקר3.3.21(דניאלה)(רקפת)משהאהובהאליאורי
שישי בוקר5.3.21יעל גגילהיוסי(יהודית)רחל ד.אנה
שני בוקר8.3.21קרולדרוראבייגאלמיכל
שלישי בוקר9.3.21שמוליקסילביהדבחוהציפי
רביעי בוקר10.3.21(דניאלה)חדוה(משה)ישראלרחל צ.אהובהאורי
שישי בוקר12.3.21יעל גגילהיוסיאנהמרינה
שני ערב15.3.21שי זנדמןנצן אילספיר מידן
שלישי בוקר16.3.21ישראלרעותמירהאיל שנרותם
רביעי בוקר17.3.21דניאלהרקפתמשהאהובה?אלי
שישי בוקר19.3.21יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.
שני בוקר22.3.21קרולדרוראבייגאלמיכל
שלישי בוקר23.3.21שמוליקסילביהדבחוהציפי
רביעי בוקר24.3.21דניאלהחדוהמשהאורירחל צ.
שיש בוקר26.3.21יעל גגילהיוסיאנהמרינה
פסחפסחפסח
שני בוקר5.4.21קרולדרוראורייגאלמיכל
שלישי בוקר6.4.21ישראלרעותמירהאיל שנרותם
רביעי בוקר7.4.21דניאלהרקפתמשהאהובהאלי
שישי בוקר9.4.21יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
מעודכןעדכאן
שלישי בוקר11.2.20שמוליקראובןדברותיציפי
רביעי בוקר12.2.20דניאלהריקימשה(אהובה)רחל צ.ישראל
רביעי ערב12.2.20נועהדןרקפתדביחיים
שישי בוקר14.2.20יעל גגילהיוסי(אנה)איל שפ.
שני בוקר17.2.20(רעות ש.)(חדוה)אורייגאלמירהציפי
שלישי בוקר18.2.20דוד מ.חוה(מירה)איל שנציפי
רביעי בוקר19.2.20דניאלהריקימשהישראלאלי
רביעי ערב19.2.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר21.2.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שני ערב24.2.20חזקיהעומרימקסיםירוןמבואלרוטר
שלישי בוקר25.2.20שמוליק(ראובן)דב(רותי)(ציפי)(ישראל)חוה
רביעי בוקר26.2.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.
רביעי ערב26.2.20נועה(דן)רקפתדביחיים
שישי בוקר28.2.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.
שני בוקר2.3.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלדבי-9
משה-11
רחל צבחירות
שלישי בוקר3.3.20דוד מ.(חוה)(מירה)איל שנרעות ש.
רביעי בוקר4.3.20דניאלהריקימשה(ישראל)אליציפי
רביעי ערב4.3.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר6.3.20יעל ג(גילה)יוסייהודית(רחל ד.)
       
שלישי בוקר10.3.20שמוליקראובןדברותיציפיפורים
רביעי בוקר11.3.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.
רביעי ערב11.3.20נועהדןרקפת(חיים)יגאל
שישי בוקר13.3.20יעל ג-גילה-יוסי-(אנה)(איל שפ.)הפסקתחשמל
       
שני בוקר16.3.20רעות ש.חדוהאורייגאלמשה
שלישי בוקר17.3.20(דוד מ.)(חוה)מירהאיל שנריקיחדוה
הפעילותבביתהמלאכההושעתהבשלמשברהקורונה  
         
חזרהלפעילותסדירהביום ג’19.5.20    
שלישי בוקר19.5.20(שמוליק)(ראובן)דב(ציפי)מירהאורי 
רביעי בוקר20.5.20דניאלהריקימשה(אהובה)(רחל צ.)אלי 
רביעי ערב20.5.20נועהדןרקפת?חיים   
שישי בוקר22.5.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שני בוקר25.5.20רעות ש.חדוהאורייגאל   
שלישי בוקר26.5.20(דוד מ.)חוה(מירה)(רותי)רינתמיכל 
רביעי בוקר27.5.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב27.5.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר29.5.20(יעל ג)(גילה)(יוסי)(יהודית)(רחל ד.)שבועותאין סדנא
         
שלישי בוקר2.6.20שמוליק(ראובן)דב(ציפי)מיכל  
רביעי בוקר3.6.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב3.6.20נועהדןרקפתחייםמרינה  
שישי בוקר5.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר8.6.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר9.6.20(דוד מ.)חוהמירהרותי   
רביעי בוקר10.6.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב10.6.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר12.6.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שלישי בוקר16.6.20שמוליקראובןדב(ציפי)איל שנ  
רביעי בוקר17.6.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב17.6.20נועהדן(רקפת)חייםזאב  
שישי בוקר19.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר22.6.20רעותחדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר23.6.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר24.6.20דניאלהריקימשהישראלאהובה  
רביעי ערב24.6.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר26.6.20יעל גגילהיוסיאנה(איל שפ.)נועה 
         
שני ערב29.6.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 1
שלישי בוקר30.6.20שמוליקראובן(דב)ציפיאיל שננועה 
רביעי בוקר1.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב1.7.20נועהדןרקפתחייםמרינה  
שישי בוקר3.7.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר6.7.20רעות.חדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר7.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר8.7.20דניאלהריקימשהישראל(אהובה)  
רביעי ערב8.7.20(דרור)(אבי)קרולׂעובד(תמיר)
אסף
נועהיגאל
שישי בוקר10.7.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ  
         
שני ערב13.7.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 2
שלישי בוקר14.7.20שמוליקראובןדבציפיאיל שנ  
רביעי בוקר15.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב15.7.20נועהדןרקפתחיים(מרינה)קרול
שישי בוקר17.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.
       
שני בוקר20.7.20רעותחדוהאורייגאל(מיכל)
שלישי בוקר21.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם
רביעי בוקר22.7.20דניאלהריקימשהישראלאהובה
רביעי ערב22.7.20דרוראבי(קרול)עובדתמירמרינה
שישי בוקר24.7.20יעל ג.גילהיוסיאנהאיל שפ
 ראשון בוקר26.7.20ישראלמירהאורימשהיגאל
שני ערב27.7.20שמוליק נאילןרונייאירנימה 3
שלישי בוקר28.7.20שמוליק(ראובן)דבציפיאיל שנדן 
רביעי בוקר29.7.20(דניאלה)ריקימשהאלירחל צ.
רביעי ערב29.7.20(נועה)דן(רקפת)חייםמרינהתמירקרול
שישי בוקר31.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.
יציאהלפגרתקיץ
חופשנעים
חזרהלפעילותב –13.10.20ביוםשלישיבסדנת הבוקר