שמות בסוגריים : היעדרות, שמות עם קו תחתון : השלמה – שיבוץ חד פעמי

חום – מפגשים עתידיים, כחול – מפגשים שכבר התקיימו, כתב מוטה – ממתינים

 

יוםתאריך
שורה נוספת
שלישי בוקר13.10.20שמוליקראובןדברותיציפי
רביעי בוקר14.10.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.
רביעי ערב14.10.20עובדדןתמיראסףאריאל
שישי בוקר16.10.20יעל גגילהיוסיאנה שפילברג
שני בוקר19.10.20רעות ש.חדוהאורייגאלמיכל
שלישי בוקר20.10.20דוד מ.חוהמירהאילרותם
רביעי בוקר21.10.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלי
רביעי ערב21.10.20דרוראביקרולחייםמרינה
שישי בוקר23.10.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שלישי בוקר27.10.20שמוליקראובןדברותיציפי
רביעי בוקר28.10.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.
רביעי ערב28.10.20עובדדןתמיראסףאריאל
שישי בוקר30.10.20יעל גגילהיוסיאנהשפילברג
שני בוקר2.11.20רעות ש.חדוהאורייגאלמיכל
שלישי בוקר3.11.20דוד מחוהסילביהאיל שנרותם
רביעי בוקר4.11.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלי
רביעי ערב4.11.20דרוראביקרולחייםמרינה
שישי בוקר6.11.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שני ערב9.11.20איל נצןמליבןשמעון רבקהנימה 1
שלישי בוקר10.11.20שמוליקראובןדברותיציפי
רביעי בוקר11.11.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.
רביעי ערב11.11.20עובדדןתמיראסףאריאל
שישי בוקר13.11.20יעל גגילהיוסיאנהשפילברג
שני בוקר16.11.20רעותחדוהאורייגאלמיכל
שלישי בוקר17.11.20דוד מחוהמירהאיל שנרותם
רביעי בוקר18.11.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלי
רביעי ערב18.11.20דרוראביקרולחייםמרינה
שישי בוקר20.11.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
  
שני ערב23.11.20איל נצןמליבןשמעוןרבקהנימה 2
שלישי בוקר24.11.20שמוליקראובןדברותיציפי
רביעי בוקר25.11.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.
רביעי ערב25.11.20עובדדןתמיראסףאריאל
שישי בוקר27.11.20יעל גגילהיוסיאנהשפילברג
 מעודכןעד כאן
שני בוקר9.12.19רעות ש.חדוהאורי(יגאל)
שלישי בוקר10.12.19דוד מחוהאהובהאיל שנמאיר
רביעי בוקר11.12.19דניאלהריקימשהישראלאלי
רביעי ערב11.12.19דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר13.12.19יעל גגילהיוסי(יהודית)(רחל ד.)איל שפאילן בלאסן
שני ערב16.12.19עופרהאיציקחזקיהמקסיםנימה 4
שלישי בוקר17.12.19שמוליקראובןדבמירהציפי
רביעי בוקר18.12.19דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.
רביעי ערב18.12.19נועהדןרקפתדביחיים
שישי בוקר20.12.19יעל גגילהיוסיאנה
שני בוקר23.12.19רעות ש.חדוהאורי(יגאל)חנוכה
שלישי בוקר24.12.19דוד מחוהמנשה(איל שנ)מאירחנוכה
רביעי בוקר25.12.19(דניאלה)ריקימשהישראל(אלי)אלהחנוכה
רביעי ערב25.12.19(דרור)(אבי)(קרול)(עובד)(תמיר)חנוכה
שישי בוקר27.12.19יעל גגילהיוסייהודית(רחל ד.)איל שפחנוכה
שני ערב30.12.19מקסיםחדוהיוניחזקיהאינטרסיה1
שלישי בוקר31.12.19שמוליקראובןדברותיציפי
רביעי בוקר1.1.20(דניאלה)ריקימשהאהובהרחל צ.אלי
רביעי ערב1.1.20נועה(דן)רקפתדביחייםמנשה
שישי בוקר3.1.20יעל גגילהיוסיאנהאבי
שני בוקר6.1.20רעות שחדוהאורייגאל
שלישי בוקר7.1.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ
רביעי בוקר8.1.20(דניאלה)ריקי(משה)ישראלאליציפי
רביעי ערב8.1.20(דרור)אביקרולעובדתמירדן
שישי בוקר10.1.20יעל גגילהיוסייהודית(רחל ד.)איל שפ
שני ערב13.1.20מקסיםחדוהיוניחזקיהאינטרסיה2
שלישי בוקר14.1.20שמוליקראובןדברותי(ציפי)אלי
רביעי בוקר15.1.20(דניאלה)ריקי(משה)אהובה(רחל צ.)ציפיישראל
רביעי ערב15.1.20נועהדןרקפתדביחיים
שישי בוקר17.1.20יעל גגילהיוסיאנהרחל ד.
שני בוקר20.1.20רעות ש.חדוהאורייגאלאיל שפ.
שלישי בוקר21.1.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ
רביעי בוקר22.1.20דניאלהריקי(משה)(ישראל)(אלי)ציפירחל צ.
רביעי ערב22.1.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר24.1.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שלישי בוקר28.1.20שמוליקראובןדברותי(ציפי)מאיר
רביעי בוקר29.1.20דניאלהריקי(משה)אהובהרחל צ.ישראל
רביעי ערב29.1.20נועהדן(רקפת)דביחיים
שישי בוקר31.1.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.
שני בוקר3.2.20רעות ש.חדוהאורייגאל
שלישי בוקר4.2.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ
רביעי בוקר5.2.20דניאלהריקימשה(ישראל)אלי
רביעי ערב5.2.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר7.2.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שלישי בוקר11.2.20שמוליקראובןדברותיציפי
רביעי בוקר12.2.20דניאלהריקימשה(אהובה)רחל צ.ישראל
רביעי ערב12.2.20נועהדןרקפתדביחיים
שישי בוקר14.2.20יעל גגילהיוסי(אנה)איל שפ.
שני בוקר17.2.20(רעות ש.)(חדוה)אורייגאלמירהציפי
שלישי בוקר18.2.20דוד מ.חוה(מירה)איל שנציפי
רביעי בוקר19.2.20דניאלהריקימשהישראלאלי
רביעי ערב19.2.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר21.2.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שני ערב24.2.20חזקיהעומרימקסיםירוןמבואלרוטר
שלישי בוקר25.2.20שמוליק(ראובן)דב(רותי)(ציפי)(ישראל)חוה
רביעי בוקר26.2.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.
רביעי ערב26.2.20נועה(דן)רקפתדביחיים
שישי בוקר28.2.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.
שני בוקר2.3.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלדבי-9 משה-11רחל צבחירות
שלישי בוקר3.3.20דוד מ.(חוה)(מירה)איל שנרעות ש.
רביעי בוקר4.3.20דניאלהריקימשה(ישראל)אליציפי
רביעי ערב4.3.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר6.3.20יעל ג(גילה)יוסייהודית(רחל ד.)
שלישי בוקר10.3.20שמוליקראובןדברותיציפיפורים
רביעי בוקר11.3.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.
רביעי ערב11.3.20נועהדןרקפת(חיים)יגאל
שישי בוקר13.3.20יעל ג-גילה-יוסי-(אנה)(איל שפ.)הפסקתחשמל
שני בוקר16.3.20רעות ש.חדוהאורייגאלמשה
שלישי בוקר17.3.20(דוד מ.)(חוה)מירהאיל שנריקיחדוה
הפעילותבביתהמלאכההושעתהבשלמשברהקורונה  
         
חזרהלפעילותסדירהביום ג’19.5.20    
שלישי בוקר19.5.20(שמוליק)(ראובן)דב(ציפי)מירהאורי
רביעי בוקר20.5.20דניאלהריקימשה(אהובה)(רחל צ.)אלי
רביעי ערב20.5.20נועהדןרקפת?חיים
שישי בוקר22.5.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.
שני בוקר25.5.20רעות ש.חדוהאורייגאל
שלישי בוקר26.5.20(דוד מ.)חוה(מירה)(רותי)רינתמיכל
רביעי בוקר27.5.20דניאלהריקימשהישראלאלי
רביעי ערב27.5.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר29.5.20(יעל ג)(גילה)(יוסי)(יהודית)(רחל ד.)שבועותאין סדנא
שלישי בוקר2.6.20שמוליק(ראובן)דב(ציפי)מיכל
רביעי בוקר3.6.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.
רביעי ערב3.6.20נועהדןרקפתחייםמרינה
שישי בוקר5.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שני בוקר8.6.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלמיכל
שלישי בוקר9.6.20(דוד מ.)חוהמירהרותי
רביעי בוקר10.6.20דניאלהריקימשהישראלאלי
רביעי ערב10.6.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר12.6.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.
שלישי בוקר16.6.20שמוליקראובןדב(ציפי)איל שנ
רביעי בוקר17.6.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.
רביעי ערב17.6.20נועהדן(רקפת)חייםזאב
שישי בוקר19.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שני בוקר22.6.20רעותחדוהאורייגאלמיכל
שלישי בוקר23.6.20דוד מ.חוהמירהרותירותם
רביעי בוקר24.6.20דניאלהריקימשהישראלאהובה
רביעי ערב24.6.20דרוראביקרולעובדתמיר
שישי בוקר26.6.20יעל גגילהיוסיאנה(איל שפ.)נועה
שני ערב29.6.20שמוליק נאילןרונייאירנימה 1
שלישי בוקר30.6.20שמוליקראובן(דב)ציפיאיל שננועה
רביעי בוקר1.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.
רביעי ערב1.7.20נועהדןרקפתחייםמרינה
שישי בוקר3.7.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.
שני בוקר6.7.20רעות.חדוהאורייגאלמיכל
שלישי בוקר7.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם
רביעי בוקר8.7.20דניאלהריקימשהישראל(אהובה)
רביעי ערב8.7.20(דרור)(אבי)קרולׂעובד(תמיר) אסףנועהיגאל
שישי בוקר10.7.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ
שני ערב13.7.20שמוליק נאילןרונייאירנימה 2
שלישי בוקר14.7.20שמוליקראובןדבציפיאיל שנ
רביעי בוקר15.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.
רביעי ערב15.7.20נועהדןרקפתחיים(מרינה)קרול
שישי בוקר17.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.
שני בוקר20.7.20רעותחדוהאורייגאל(מיכל)
שלישי בוקר21.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם
רביעי בוקר22.7.20דניאלהריקימשהישראלאהובה
רביעי ערב22.7.20דרוראבי(קרול)עובדתמירמרינה
שישי בוקר24.7.20יעל ג.גילהיוסיאנהאיל שפ
 ראשון בוקר26.7.20ישראלמירהאורימשהיגאל
שני ערב27.7.20שמוליק נאילןרונייאירנימה 3
שלישי בוקר28.7.20שמוליק(ראובן)דבציפיאיל שנדן
רביעי בוקר29.7.20(דניאלה)ריקימשהאלירחל צ.
רביעי ערב29.7.20(נועה)דן(רקפת)חייםמרינהתמירקרול
שישי בוקר31.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.
יציאהלפגרתקיץ
חופשנעים
חזרהלפעילותב –13.10.20ביוםשלישיבסדנת הבוקר